”Hjälp mig att göra det själv”

 

Val av förskola

När du väljer Montessoriförskolan Vega till ditt barn gör du det för att vår förskolas idéer stämmer överens med dina egna. Du gör ett aktivt val för att ge ditt barn en meningsfull vardag.

 

Utveckling och lärande

På Montessoriförskolan Vega står barnens utveckling och lärande i fokus för allt vi gör. Montessoriförskolan Vega bygger sin verksamhet på Maria Montessoris tankar och pedagogik, inspiration från Reggio Emilia om hur barnets utveckling och lärande bäst kan främjas samt Läroplanen för förskolan (LpFö 98, reviderad 2010).

Vi strävar efter att uppfylla Maria Montessoris motto ”Hjälp mig att göra det själv” vilket innebär att barnen i största möjliga mån får tid att utveckla och klara sig utan vuxnas hjälp. I praktiken är det saker som att klä på sig själv och utföra andra praktiska vardagsrutiner. Vi använder montessorimaterial och andra pedagogiska material för att stimulera barnens lärande.

 

Utelek och andra aktiviteter

Vi är dagligen utomhus flera timmar och vi försöker äta mellanmål utomhus med våra äldsta barn så länge vädret tillåter. Utomhus leker barnen i sandlådan, leker rollekar, bygger hinderbanor eller spelar fotboll.

Ibland leker vi mer organiserade lekar tex. ”Under örnens vida vingar” eller har gymnastik till musik. Ibland går vi till Slottsskogen för att barnen ska få klättra i träd och få möjlighet att röra sig på ett annat sätt.

Barn är ständigt aktiva och lär sig genom lek och rörelse. De behöver röra sig av flera skäl, de har en inre drivkraft att utforska sin omvärld och gör det genom att vara aktiva och undersöka den, först genom munnen och senare genom att använda händerna.

När barnet blir säkrare i sina rörelser ökar självförtroendet och tilliten till sin egen förmåga. Att vara i rörelse ger barnet viktiga erfarenheter som behövs för att utveckla bland annat minne, kunskap och språk. Även deras sociala förmåga utvecklas i aktivitet med andra barn.

 

Montessoriförskolans roll och vår metod i det pedagogiska arbetet

Montessoriförskollärarens roll är att vara en handledare, coach, ”igångsättare”, att vägleda barnet i den pedagogiska miljön/lär och lekmiljöerna. Dess uppgift är att ge barnet verktyg genom vägledning som underlättar utvecklingen och ge stödjande verksamhet som faller inom termen ”scaffolding” (byggnadsställning på engelska). ”Scaffolding” är montessoriförskollärarens viktigaste pedagogiska verktyg! Pedagogen ger med andra ord inte mer hjälp än nödvändigt och den håller inte heller informerande ”föredrag” om olika orsakssammanhang. Den stimulerar däremot barnets egen nyfikenhet och tänkande genom olika ”scaffolding-tekniker”. Då och då är en liten fråga som ”Vad tror du själv?” tillräckligt för att barnet ska hitta en lösning (fråga som gäller för barn från ca 3 år.).

En montessoriförskollärares uppgift är att vara både praktiker och ha förmågan att reflektera över och om sin praktik. Det räcker inte att endast utgå från en enda teoretisk inriktning eller från ett bestämt perspektiv när de pedagogiska aktiviteterna ska planeras. Det praktiska arbetet är för komplext för att omfattas av en enda teori eller utifrån ett perspektiv. Montessoriförskolläraren måste därför ha beprövad erfarenhet av yrket, ha goda teoretiska kunskaper, vara medveten och ha förmåga att ständigt reflektera över sitt förhållningssätt för att klara av det praktiska arbetet på ett framgångsrikt sätt. Det är inte tillräckligt att enbart veta att vi ska göra så och så, utan också varför det ska göras.

Montessoriförskollärarens roll är vidare att visa, hjälpa och ge barnet tid med att påbörja, fullfölja och avsluta aktiviteter. Montessoriförskolläraren ska ge barnet så lite hjälp som möjligt och istället ge barnet verktyg/hjälp till självhjälp. I montessorimetoden menar vi att ”all onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling”. Inom montessoriförskolan/skolan menar vi också att barnet hämmas i sin kreativa förmåga och möjlighet att själv hitta på och komma på egna lösningar om vi ger barnet hjälp med sådant som barnet på egen hand kan utföra. Med kreativitet avser vi inte enbart de konstnärliga uttrycksformerna utan det inkluderar initiativförmåga.

Varje vecka observerar pedagogerna på Vega barnen för att under gemensam planeringstid kartlägger barnens intressen. Barnens behov och intressen ligger till grund för planeringen av verksamheten. Fortlöpande måste pedagogerna prova och omprova sina metoder för att verksamheten ska fungera utifrån det enskilda barnets behov och utifrån gruppens behov. Ramen för metoderna är dock alltid det ”montessoriska” förhållningssättet vilket innebär att ”all onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling.” Vidare är vår uppgift alltid att respektera det enskilda barnets integritet.